Spotkanie na temat praw osób z niepełnosprawnością 26.10.2015 r godz.14:00-17:00

Dodano dnia: 20.10.2015 09:06:43


Serdecznie zapraszamy członków   Stowarzyszenia Jesteśmy Razem tj. rodziców/opiekunów   na spotkanie szkoleniowe dotyczące uprawnień osób z niepełnosprawnością z Panem Grzegorzem Jaroszczykiem, adwokatem w  godzinach 14.00 -17.00 w poniedziałek 26.10.2015 w sali 108 przy Krzywoustego 1.

Poniżej szczegółowy program spotkania.

Zasady przyznawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i o przyznaniu renty. omówienie najczęściej popełnianych błędów proceduralnych oraz znaczenie poszczególnych zapisów orzeczeń.

Rodzaje świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnym:
renta socjalna;
renta rodzinna w tym zasady przyznawania renty dorosłemu dziecku niepełnosprawnemu (dokumentacja konieczna do przygotowania wniosku);
renta z tytułu niezdolności do pracy;
renta w drodze wyjątku;
procedura przyznawania świadczeń i tryb odwoławczy;
świadczenia z pomocy społecznej;
świadczenia rodzinne;
dodatki do różnych świadczeń;
zasady dorabiania do świadczeń.
Rodzaje świadczeń przysługującym opiekunom osób niepełnosprawnych:
specjalny zasiłek opiekuńczy;
świadczenie pielęgnacyjne;
tryb odwoławczy, zasady przyznawania oraz ważne orzeczenia sądów administracyjnych dotyczących przyznawanych świadczeń.
Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów:
ulga rehabilitacyjna;
ulga w komunikacji zbiorowej;
ulga w abonamencie RTV;
inne ulgi.
Zasady reprezentacji podopiecznych:
pojęcie zdolności do czynności prawnych;
przesłanki, procedura i skutki ubezwłasnowolnienia;
kurator osoby niepełnosprawnej;
pełnomocnik rodzinny.
Sposoby zabezpieczenia podopiecznych na przyszłość:
darowizna;
dożywocie;
testament wraz z poleceniem;
zachowek dla osoby niepełnosprawnej;
służebność mieszkania;
mieszkania chronione;
udział pełnosprawnego rodzeństwa w pomocy podopiecznego.
Osoba niepełnosprawna w rodzinie:
Zasady alimentacji osoby niepełnosprawnej w prawie rodzinnym, w tym przez dziadków i rodzeństwo
Zasady odpłatności za pobyt podopiecznego w całodobowych ośrodkach
/Opcjonalnie/ szczególne zasady prawa pracy dotyczące osób niepełnosprawnych.Serdecznie dziękujemy za 1%

Dodano dnia: 01.10.2015 11:32:08


Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem pragnie serdecznie podziękować wszystkim podatnikom, którzy zdecydowali się przekazać swój 1% za 2014 rok.Uzyskane środki zostaną przeznaczone między innymi na Dziecięce Centrum Rehabilitacji i turnusy rehabilitacyjne.


INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

Dodano dnia: 10.09.2015 21:25:20


http://bip.powiatleborski.pl/art/id/12413
INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA
w ramach otwartego naboru na partnera do projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego w ramach poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Starosta Lęborski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na partnera do projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego do końca dnia 03.09.2015 r. do Starostwa Powiatowego w Lęborku wpłynęła 1 oferta złożona przez:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym JESTEŚMY RAZEM.
Oferta spełnia kryteria formalne. W ocenie merytorycznej otrzymała 61 punktów.
W wyniku oceny ofert Komisja Konkursowa wyłania Partnera:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym JESTEŚMY RAZEM do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego w ramach konkursu numer RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 integracja; Działanie 6.1 Aktywna Integracja; Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa).Przedszkole Integracyjne Jesteśmy Razem-wyniki ewaluacji

Dodano dnia: 06.02.2015 12:16:20


Tak się cieszę - Przedszkole Integracyjne Jesteśmy Razem otrzymało najwyższą notę z ewaluacji - A. Dziękuję moim kochanym pracownikom za tak wspaniałą pracę. Nasi Państwo Wizytatorzy nigdy jeszcze nie dali żadnej placówce poziomu A. Jestem baaaardzo szczęśliwa Emotikon smilePrezes Maria Machola


Zabawa Karnawałowa Stowarzyszenia Jesteśmy Razem 2015

Dodano dnia: 31.01.2015 21:46:27


31 stycznia 2015 roku odbyła się Zabawa Karnawałowa Stowarzyszenia Jesteśmy Razem.Serdecznie dziękujemy za przybycie naszym gościom :Panu Witoldowi Namyślakowi Panu Bogdanowi Oszmianowi i Pani Bogusławie Lis-Zielińskiej.Serdeczne podziękowania pracownikom Stowarzyszenia Jesteśmy Razem i wolontariuszom, którzy poświęcili swój wolny czas aby pomóc w organizacji imprezy.Szczególne podziękowania dla Pani Ewy Formeli i pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Jesteśmy Razem.


Składki członkowskie i wpłaty na paczki dodatkowe

Dodano dnia: 27.01.2015 09:40:09


Uwaga prosimy o wpłacanie rocznych składek członkowskich za rok 2015 na numer konta Stowarzyszenia:Nr konta: 93 1020 4649 0000 7602 0051 2574 Bank: PKO BP S.A. adres:Stowarzyszenie pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem ul. Krzywoustego 1 pokój 103, 84-300 Lębork tytułem składki członkowskie podać rok za który jest płacona składka oraz imię i nazwisko osoby za którą jest płacona składka, której wysokość nie uległa zmianie.Na ten sam numer konta można również wpłacać należność za paczki dodatkowe w tytule podać kto wpłaca za kogo i ilość paczek.Składkę za 2015 rok można zapłacić przez cały rok (wyjątek stanowią te osoby które chcą mieć podbitą legitymację członkowską- do 26.01.2015 r)Natomiast pieniądze na paczki dodatkowe należy przelać do 27.01.2015 roku.


Biuletyn Informacji Publicznej